A Z-szak képzés kimeneti követelményei

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel az oklevélben szereplő tanári szakképzettség: 

2. A képzési idő 10 félév

3. A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán a természettudomány, a kémia, a fizika, a biológia, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában a természettudomány, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban a komplex természettudomány, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a természetismeret tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 4. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

 4.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a tanári tudás, képességek, attitűd (viszonyulás): a 2. mellékletben meghatározott ismeret, képesség, attitűd. 

 4.2. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 

 4.2.1. A természettudomány-környezettan szakos tanár szakképzettség szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása)

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén 
a) tudása

b) képességei

c) attitűdje

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén 
a) tudása

b) képességei

c) attitűdje

A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén 
a) tudása

b) képességei

c) attitűdje

A pedagógiai folyamat tervezése területén 
a) tudása

b) képességei

c) attitűdje

A tanulás segítése, szervezése és irányítása területén 
a) tudása

b) képességei

c) attitűdje

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén 
a) tudása

b) képességei

c) attitűdje

A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 
a) tudása

b) képességei

c) attitűdje

Az autonómia és a felelősségvállalás területén 
a) tudása

b) képességei

c) attitűdje

4.2.2. A szakképzettséghez vezető szakterületek és sajátos szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris) tantárgy-pedagógiai ismeretek

4.2.2.1. Szakterületi (szaktudományos) ismeretek: 198 kredit

A szakterületi ismeretek együttes tartalmának le kell fednie a Nemzeti alaptanterv alapján a kerettanterv szerint közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait, a tantárgynál a nevelési-oktatási szakaszokhoz, valamint az érettségi vizsgakövetelményhez megadott témakörök ismereteit. 
 
Az egyes ismeretkörökből tételesen legalább az alábbi minimum kreditszámokat kell teljesíteni. A két szakterület ismeretei 198 kreditjének fennmaradó részét a felsorolt ismeretkörökből vagy a természettudomány és a tudománykommunikáció érettségi követelményekhez kapcsolódó szaktudományos ismereteiből kell teljesíteni.   

A tanárképzésben a természettudomány ismeretek a legalább 120 kredit, a környezettan ismeretek legalább 60 kredit. A teljes 198 kredit legalább 40 kreditnyi biológia, 40 kreditnyi fizika és 40 kreditnyi kémia ismeretet tartalmaz. Komplexen szervezett tantárgyaknál a tantárgy leírásában a kreditszám után fel kell tüntetni, legfeljebb fél kreditre kerekítve, hogy a teljes kreditszám hány kreditnyi biológia, fizika, földtudomány, kémia, matematika és egyéb ismeretet tartalmaz.

A1) Természettudomány alapozó ismeretek minimum 30 kredit

kötelező ismeretkörök:

választható ismeretkörök:

A2) A természettudomány szakmai törzsanyag szakterületi ismeretkörei minimum 90 kredit

a közvetlenül megtapasztalható természettel foglalkozó témacsoportok minimum 54 kredit

a természettel foglalkozó egyéb témacsoportok minimum 12 kredit

a természettudományos tájékozódással és ismeretátadással foglalkozó témacsoportok minimum 12 kredit

mindennapok természettudománya témacsoportok minimum 12 kredit

A szabadon választható tárgyak kerete ad lehetőséget további szaktudományos ismereteket tartalmazó kurzusok felajánlására.

4.2.2.2. Szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek: 24 kredit. 
A szakmódszertani ismeretek átadása során a szakképzett tanárt arra kell felkészíteni, hogy az alapfokú nevelés-oktatás 5-8. és a középfokú nevelés-oktatás 9-12. évfolyamain egyaránt képes legyen magas színvonalon ellátni a nevelés-oktatás feladatait.

Ide kattintva letöltheted!